Οι υπηρεσίες μας στους Γεωργούς και Κτηνοτρόφους

Για να αποφέρουν η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή τα προσδοκόμενα οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει τα προϊόντα τους να είναι ποιοτικά, ασφαλή, ιχνηλάσιμα και κατάλληλα για την αγορά στην οποία προορίζονται. Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις που θέτει η νέα «πράσινη» ΚΑΠ, ώστε να επιτυγχάνεται η φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή τους. Μόνο έτσι είναι δυνατή η επιλεξιμότητά τους στα αναπτυξιακά μέτρα του πυλώνα ΙΙ του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Σχέδια Βελτίωσης, βιολογικά προϊόντα, νέοι αγρότες, ΠΟΠ-ΠΓΕ κλπ). Σκοπός του συνόλου των υπηρεσιών μας προς τους παραγωγούς είναι η προετοιμασία τους για το επόμενο βήμα: Να κερδίσουν τις δικές τους αγορές.

Save