Ο Αγορανομικός Κώδικας (ΑΔ) ΔΙΕΠΠΥ Α2/718

Το 2014 τροποποιήσαμε εκ νέου το Module Factory και πιστοποιήθηκε για την αλλαγή της νομοθεσίας, σύμφωνα πλέον με τον κώδικα ΔΙΕΠΠΥ Α2/718. Κατά τη διαδικασία αυτή, πλέον ο Αριθμός Παρτίδας Παραγωγής ανατίθεται στο Batch Number της Συσκευασίας και όχι στην παραλαβή, όπως γινόταν με τους προηγούμενους Αγορανομικούς Κώδικες. Ταυτόχρονα έγινε και η ανάπτυξη του Module Label Generator, όπου On the Fly γίνονται επιλογές πεδίων και κωδικοποίηση σε όλα τα είδη Barcodes, ακόμα και στο τότε πρωτοεμφανιζόμενο QR Code.