Επιχειρησιακά Προγράμματα

Στη FoodCare εξειδικευόμαστε στη σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης – αποπληρωμής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013, (ΕΕ) 499/2014 και (ΕΕ) 543/2011 καθώς και των τροποποιήσεών τους.