Αλλαγή Εργατικής Νομοθεσίας – Νέο Πλαίσιο που αφορά το GLOBALGAP/GRASP

n3.1

Η Εργατική Νομοθεσία επιβάλει την αυστηρή τήρηση του πλαισίου περί 8ώρου εργασίας, πλέον της θεσμοθετημένης υπερ-εργασίας και υπερ-ωρίας (Νόμος 3885/2005). Προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα όρια ωρών εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α΄2), ο εργοδότης ήταν υποχρεωμένος να τηρεί «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών». Αυτό αποτελούσε και απαίτηση του Προτύπου GRASP, όπως αυτό επεξεργάστηκε από το Ελληνικό Technical Working Group και αφορά το Σημείο Συμμόρφωσης Νο 10.

Αυτό πλέον άλλαξε. Έτσι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), από τις 10/12/2014 κι εφεξής κάθε τροποποίηση η οποία αφορά τις ημέρες ή τις ώρες εργασίας του προσωπικού, θα πρέπει να κοινοποιείται ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η κοινοποίηση στο «ΕΡΓΑΝΗ» θα πρέπει να γίνεταιτο αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Επίσης, καταργείται η Υποχρέωση του Εργοδότη για την τήρηση του Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών κι επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών θα πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία εργαζομένων, η οποία καθίσταται νόμιμη μόνο με την καταγραφή της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. Ακόμη τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Εννοείται πως τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κάποιο σχετικό πρότυπο αλλά αποτελούν υποχρέωση όλων.

Κατεβάστε την εγκύκλιο με Αρ. Πρ. 46755/847 της 11.12.2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:

https://www.foodcare.gr/Exports/egkuklios-46755_2014.pdf

Κατεβάστε την εγκύκλιο με Αρ. Πρ. 46923/71 της 11.12.2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:

https://www.foodcare.gr/Exports/46923_71_2014.pdf

Στη FoodCareAgroData, σε συνεργασία με εξειδικευμένο νομικό στο Εργατικό Δίκαιο, αναπτύσσουμε Συστήματα συμβατά με τα πρότυπα SocialPractices, όπως το GLOBAPGAP-GRASP,SEDEX και SA8000.

grasp2SA-8000SEDEX_LOGO