Υπηρεσίες στη Γεωργία και Πρώτη Τυποποίηση

Για να αποφέρουν η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή τα προσδοκόμενα οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει τα προϊόντα τους να είναι ποιοτικά, ασφαλή, ιχνηλάσιμα και κατάλληλα για την αγορά στην οποία προορίζονται. Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις που θέτει η νέα «πράσινη» ΚΑΠ, ώστε να επιτυγχάνεται η φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή τους. Μόνο έτσι είναι δυνατή η επιλεξιμότητά τους στα αναπτυξιακά μέτρα του πυλώνα ΙΙ του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Σχέδια Βελτίωσης, βιολογικά προϊόντα, νέοι αγρότες, ΠΟΠ-ΠΓΕ κλπ). Σκοπός του συνόλου των υπηρεσιών μας προς τους παραγωγούς είναι η προετοιμασία τους για το επόμενο βήμα: Να κερδίσουν τις δικές τους αγορές.


Παράλληλα το μεγάλο στοίχημα παραμένει πάντα επίκαιρο. Να υπάρχει διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής τους.


Τα συνεχή προβλήματα που ανιχνεύονται τόσο από τους κρατικούς ελέγχους όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις (πχ GreenPeace), ώθησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αυστηροποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου που διέπουν τα τρόφιμα της πρωτογενούς παραγωγής, κυρίως μέσα από την προώθηση της εφαρμογής του Κώδικα Ορθής Καλλιεργητική Πρακτικής.


Παράλληλα, ιδιωτικές εταιρείες (πχ FoodPlus) αλλά και κρατικοί φορείς διαφόρων χωρών (όπως ο Ελληνικός ΟΠΕΓΕΠ-AgroCERT), προχώρησαν στην ανάπτυξη ιδιωτικών προτύπων που προάγουν την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, προάγοντας διεργασίες ακόμα και πέρα από την ασφάλεια των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, όπως η διαφύλαξη του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της Γεωργικής δραστηριότητας καθώς και την υγιεινή, ασφάλεια κι ευημερία του προσωπικού που εργάζεται στις φάρμες. Ταυτόχρονα, τα συστήματα αυτά εγκαθιστούν συστήματα αυτοελέγχου των επιχειρήσεων, με εσωτερικές επιθεωρήσεις αλλά και αναλύσεις υπολειμμάτων για φυτοφάρμακα και λοιπούς δυνητικούς κινδύνους.


Σήμερα, το δημοφιλέστερο πρότυπο διεθνώς είναι το GlobalGAP (πρώην EurepGAP) της ιδιωτικής εταιρείας (Γερμανικής) FoodPlus. Το Ελληνικό αγροπεριβαλλοντικό πρότυπο Agro 2 (agro 2.1-2.2) αν και δεν χαίρει Διεθνούς αναγνώρισης, στηρίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο ISO 14000 καθώς και στις βασικές αρχές του GlobalGAP.

image_pdfimage_print

M&S GAP

Πρότυπο Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής Marks & Spencer G.A.P: Τα Marks & Spencer έχουν θεσπίσει δικό τους, ιδιωτικό πρότυπο για τη διασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής, το M&S G.A.P. Το συγκεκριμμένο πρότυπο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το GlobalGAP IFA, αλλά θεωρείται εξαιρετικά πιο αυστηρό, δεδομένου πως θεσπίζει επιτρεπόμενες και μη δραστικές ουσίες, καθώς...

Read More

LEAF Biodiversity System

Leaf - Linking Environment and Farming: Το Leaf αποτελεί Αγγλικό Πρότυπο που ως κύριο στόχο έχει την προσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων στο ευαίσθητο αγρο-περιβαλλοντικό οικοσύστημα, μέσα από μεθόδους αξιολόγησης και αναχαίτισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αυτή. Οι παραγωγοί που έχουν λάβει το σήμα Leaf, μπορούν να το χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους. Στη...

Read More

Εκπαίδευση Παραγωγών

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Παραγωγών: Η FoodCare AgroData, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, παρέχει Υπηρεσίες τυπικής εκπαίδευσης των παραγωγών σε θέματα όπως:     Απαιτήσεις Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, στα πλαίσια εφαρμογής των προτύπων ποιότητας. Ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στα πλαίσια εφαρμογής της υποχρεωτικής συνταγογράφησης. Υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.   Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες....

Read More

Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

Επιθεωρήσεις 2ου μέρους: H FoodCare AgroData, με τη μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της στη φυτοπροστασία, στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων καθώς και στα συστήματα ποιότητας, διενεργεί αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους, που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός Προμηθευτή, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή προδιαγραφών. Οι Επιθεωρήσεις 2ου μέρους...

Read More

Διαμόρφωση Φυτοπροστασίας

Διαμόρφωση Προγραμμάτων Φυτοπροστασίας, σε συμμόρφωση με τις εξειδικευμένες αγορές του εξωτερικού: Η FoodCare έχει καθαρά Γεωτεχνική κατεύθυνση. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τις καλλιέργειες που αναλαμβάνουμε, ώστε να διαμορφώνουμε τα κατάλληλα προγράμματα φυτοπροστασίας έχοντας πάντα πρώτη την απαιτούμενη ασφάλεια. Οι περισσότερες υπερ-αγορές του εξωτερικού θέτουν τα δικά τους Standards ως προς τα...

Read More