ISO 14001

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:

iso14000Το πρότυπο ISO 14001 αφορά κυρίως επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον, αλλά και να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο Marketing για την προβολή της ευαισθησίας της εταιρείας στα ζητήματα αυτά. Το πρότυπο αυτό, όπως και το ISO 9001, μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το μέγεθός τους. Κύριος άξονας του προτύπου αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των διεργασιών της εταιρείας και πως αυτές επηρεάζουν το περιβάλλον (περιβαλλοντικές επιπτώσεις).

Στη συνέχεια, στα πλαίσια του συστήματος λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα παρακολούθησης κι ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπρόσθετα, ακολουθούνται διαδικασίες μετρήσεων της κατανάλωσης φυσικών πόρων, με σκοπό την ελαχιστοποίησή τους και το άμεσο οικονομικό όφελος της εταιρείας. Όταν μια εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, ακολουθεί τις εξής γραμμές Διαχειρίζεται τις ενεργειακές της απαιτήσεις, με σκοπό την μείωση των εισροών τους. Ανακυκλώνει ή επαναχρησιμοποιεί υλικά Διαχειρίζεται τα απόβλητά τους Διαχειρίζεται την σπατάλη των υλικών, με βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας. και φυσικά όλα τα παραπάνω είναι μετρήσιμα κατ’ απόλυτο τρόπο.

Τα στάδια υλοποίησης που πραγματοποιεί η εταιρείας μας είναι:

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, όλων των παραμέτρων λειτουργίας της επιχείρησης που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να εντοπιστούν όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας, καθώς και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

  • Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Environmental Impact) από τις δραστηριότητες της εταιρείας,
  • Cross Checking με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, αναζήτηση μεθόδων περιορισμού των επιπτώσεων.
  • Καθορισμός Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πάνω στην οποία θα αποτυπωθεί και η δέσμευση της διοίκηση να παράσχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του συστήματος.
  • Καθορισμός Περιβαλλοντικών Σκοπών και στόχων, καθώς και των επιμέρους δεικτών.
  • Επανασχεδιασμός διαδικασιών ή φασεολογίων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Σχεδιασμός διεργασιών διαχείρισης έκτακτης περιβαλλοντικής ανάγκης.
  • Έλεγχος οργανογράμματος και ανάθεση αρμοδιοτήτων.
  • Εκπαίδευση προσωπικού.
  • Δοκιμαστική εφαρμογή, ώστε να εντοπιστούν και διορθωθούν όλες οι πιθανές αδυναμίες.
  • Έναρξη εφαρμογής και διαδικασία πιστοποίησης από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι συνεργάτες μαςΟι πελάτες μας
Save

Save
Κώδικας Αξιών

Ποιότητα κι Επαγγελματισμός:

Είμαστε προσανατολισμένοι στην ικανοποίηση των πελατών μας μέσω της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του επαγγελματισμού των στελεχών μας, ενισχύοντας έτσι την αξία που αντιπροσωπεύει η δουλειά μας.

Συνεργασία:

Χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους αντιπροσώπους μας και τοποθετούμε στο κέντρο της δουλειάς μας τις ανάγκες τους. Με τη συνεργασία επιτυγχάνουμε την αμοιβαία και συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, εξασφαλίζοντας έτσι win <=> win περιβάλλον ανάπτυξης.

Απόδοση μέσω των ανθρώπων μας:

Πιστεύουμε πως το σημαντικότερο εταιρικό κεφάλαιο είναι οι άνθρωποί μας, όπου ακολουθώντας ξεκάθαρη αντίληψη αρμοδιοτήτων και στόχων ενώ παράλληλα επενδύοντας στην ικανοποίησή τους, επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη κερδοφορία.

Σεβασμός στην τοπική κι ευρύτερη κοινωνία:

Πιστεύοντας στη βιώσιμη γεωργία ως αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα. Aναπτύσσουμε μοντέρνες ηλεκτρονικές λύσεις σεβόμενοι τον πολιτισμό υγείας των καταναλωτών αλλά και το ευαίσθητο αγροπεριβαλλοντικό οικοσύστημα, προσδοκώντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μακριά από τα αστικά κέντρα.
Το όραμά μας

Είναι να αποτελούμε μια οικονομικά εύρωστη και δυναμική εταιρεία που ως επικεφαλής στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που θα αναδείξουν τα πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων και θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προωθήσουν τις εξαγωγές τους, προσφέροντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας στην τοπική κι εγχώρια οικονομία.

Η Αποστολή μας:

είναι να συνεισφέρουμε στη σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία προσφέροντας:

– Προηγμένες ηλεκτρονικές λύσεις που προσφέρουν ευελιξία και ασφάλεια στους πελάτες μας, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων προτύπων παραγωγής.

– Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας, δίδοντας έμφαση στο αποτέλεσμα της εφαρμογής τους, στην αυτοματοποίηση των πάγιων διεργασιών καθώς και στη μείωση του κόστους υλοποίησης.
Ποιοι είμαστε

Η FoodCare AgroData αποτελεί τη σημαντικότερη συμβουλευτική εταιρεία στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα της Δυτικής Ελλάδας, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται με τα τρόφιμα και την αγροτική παραγωγή.

Η επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών μας σε συνδυασμό με τη μοντέρνα τεχνολογία που οι ίδιοι αναπτύσσουμε, μας προσφέρει τη δυνατότητα της παροχής εξειδικευμένων λύσεων στις μοναδικές απαιτήσεις του κάθε μας πελάτη.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, την αγροπεριβαλλοντική διαχείριση, την ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, τα επενδυτικά προγράμματα καθώς και τις τεχνικές και χρηματο-οικονομικές μελέτες. Ταυτόχρονα η FoodCare παρέχει εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στη μετασυλλεκτική φυσιολογία των οπωροκηπευτικών, με στόχο την αξιολόγηση του Shelf Life αλλά και την επέκταση του.

* Τα περισσότερα από τα προϊόντα και υπηρεσίες μας είναι επιλέξιμα από τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συστήματα Διαχείρισης

Η συνεισφορά των Συστημάτων Διαχείρισης στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι καθοριστική. Πρόκειται ουσιαστικά για δομημένα συστήματα (μεθοδολογία λειτουργίας), απόλυτα εξειδικευμένα, τα οποία πλέον έχουν μετατραπεί σε Διεθνή Πρότυπα, από τον ISO (International Organization for Standardization).

imge_art_n1

Ορισμένα από αυτά είναι:

ISO 9001 – Διαχείριση Ποιότητας
ISO 14001 – Περιβαλλοντική Διαχείριση
OHSAS 18001 – Διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγιεινής των Εργαζομένων
ISO 22000 – Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων

Τα παραπάνω πρότυπα, είναι σχεδιασμένα με βάση την αρχή:

ΣΧΕΔΙΑΣΕ – ΚΑΝΕ – ΕΛΕΓΞΕ – ΔΡΑΣΕ

(PLAN – DO – CHECK – ACT)

και αποσκοπούν στη Συνεχή Βελτίωση των Επιδόσεων της επιχείρησης.

Τα συστήματα διαχείρισης περιλαμβάνουν:

Πολιτικές
Μέτρα
Διαδικασίες
Στόχους και Δείκτες
Ελέγχους Εφαρμογής και διορθωτικές ενέργειες
Ανασκοπήσεις των αποτελεσμάτων.