Core

 

Core Module – Agro Advanced Το Core Module του λογισμικού Agro Advanced περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:

=> Σύστημα καταγραφής Οργανώσεων Παραγωγών

=> Σύστημα καταγραφής Ατομικών Στοιχείων παραγωγών

=> Σύστημα καταγραφής καλλιεργειών ανά αγροτεμάχιο ή φύτευση καθως και πολλαπλασιαστικού υλικού

=> Σύστημα καταγραφής Γεωτρήσεων και αρδευτικών μεθόδων, με ταυτόχρονο υπολογισμό του όγκου νερού ανά άρδευση ή συνολικά

=> Σύστημα καταγραφής εφαρμογών φυτοπροστασίας

=> Ψηφιακή έκδοση των Οδηγιών Φυτοπροστασίας/θρέψης

=> Σύστημα καταγραφής εφαρμογών θρέψης

=> Σύστημα καταγραφής καλλιεργητικών εργασιών

=> Σύστημα καταγραφής συγκομιδών παραγωγών

=> Διαχείριση Νομικών Απαιτήσεων

=> Αξιολόγηση Προμηθευτών και Εισροών

=> Αυτόματη έκδοση Οδηγιών Συγκομιδής βάση επιτρεπόμενων ημερομηνιών

=> Σύστημα αυτόματης τηλεφωνική κλήσης προς τους παραγωγούς (modem required)

=> Διαχείριση παγίδων (ICM) για Monitoring και διαχείριση ιστορικού

=> Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας νερού, σύμφωνα με προφίλ πηγής νερού

=> Πρόσβαση στο PestUpdater Module για αυτόματη ανανέωση των εγκρίσεων των Φυτοφαρμάκων

=> Αυτόματη Εκτύπωση των τετραδίων αγρού των παραγωγών που αφορούν την εφαρμογή των Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχ/σης, ξεκούραστα και χωρίς κόπο

=> Almanac επιτρεπόμενων και μη συγκομιδών, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο στα προϊόντα επαναλλαμβανόμενων συγκομιδών

=> On Line Collaboration με τους Server της FoodCare κι έλεγχος των εφαρμογών ΦΠΠ, ως προς της εγκυρότητά τους.

Ειδικά για το Tesco Nurture, με τη χρήση του λογισμικού, γίνονται αυτόματα οι καταχωρήσεις ανά καταγραφή των εξειδικευμένων PHI ανά σκεύασμα και καλλιέργεια καθώς και η αξιολόγηση των δραστικών ουσιών βάση των λιστων αξιολόγησης σε Critical, Amber 1, Amber 2 κλπ … Έτσι δεν χρειάζεται να ανατρέχετε σε ειδικές λίστες για διασταυρούμενη πληροφόρηση, ενώ ανά οδηγία φυτοπροστασίας εκδίδονται και οι επιτρεπόμενες ημερομηνίες συγκομιδής, βάση των Customized PHIs …

Θεωρούμε πως το Agro Advanced είναι το πληρέστερο λογισμικό της κατηγορίας του, με πλήρη υποστήριξη του προτύπου Tesco Nurture
Factory

Factory Module – Agro Advanced

To Factory Module αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. Αφορά τόσο τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, όπως μεταποίηση / τυποποίηση όσο και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που συσκευάζουν μόνοι τους και αποστέλλουν τα προϊόντα τους στις Εθνικές και Διεθνείς αγορές.

Το Factory Module προσφέρει μια μεγάλη σειρά από δυνατότητες, όπως:

=> Πλήρης κι εύκολη ιχνηλασιμότητα, δίδοντας Lot Numbers σε όλες τις πρώτες ύλες που αφορούν το τελικό προϊόν, δηλαδή στα αγροτικά προϊόντα κατά την παραλαβή και στα επιμέρους υλικά που συνθέτουν ένα προϊόν, όπως τα υλικά συσκευασίας. (step n-1)

=> Διαχείριση διεργασιών παραγωγής, με Customizable σύνθεση των προϊόντων, ανεξαρτήτου του τύπου της εταιρείας (είτε πρόκειται για μεταποίηση – δεξαμενισμένα προϊόντα, είτε για προϊόντα που τυποποίησης). Το Factory Management, αφού σχεδιάσουμε On Air (και χωρίς επιπλέον παραμετροποίηση με κώδικα) τις διεργασίες παραγωγής, δίδουμε τη δυνατότητα σχηματισμού Batch Numbers Παραγωγής. Ένα Batch Number παραγωγής περιλαμβάνει τα επιμέρους Lot Numbers των πρώτων υλών (αγροτικά προϊόντα, υλικά κλπ), καθώς και εσωτερικές παραμέτρους (ιχνηλασιμότητα n), όπως το προσωπικό που εργάστηκε για την παραγωγή του Batch Number καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Έτσι, για το τελικό προϊόν, γνωρίζουμε τόσο τις πρώτες ύλες όσο και όλες τις εσωτερικές διεργασίες / μηχανήματα και ανθρώπους που ενεπλάκησαν κατά την παραγωγή του. Αυτό μας δίδει σπουδαίες δυνατότητες, εκτός της ιχνηλασιμότητας, για άμεση κι εύκολη κοστολόγηση ανά παρτίδα.

=> Δυνατότητα σχηματισμού Customizable Lot Numbers. Δεν θα σας επιβάλουμε εμείς τρόπο σήμανσης, αν ήδη έχετε δικό σας τρόπο. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν ο κάθε πελάτης σας σας ζητά συγκεκριμμένο τρόπο απεικόνισης του Lot Number. Χάρη στην ειδική φόρμα σύνθεσης παρτίδων, έχετε τη δυνατότητα να σχηματίζεται άπειρα Lot Numbers που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες τις δικές σας και των πελατών σας. Η σύνθεση γίνεται On Air, χωρίς να απαιτείται προσθήκη επιπλέον κώδικα.

=> Κάλυψη θέσεων αποθήκευσης και συνθηκών αποθήκευσης. Είτε πρόκειται για δεξαμενές ειδικών συνθηκών είτε για θαλάμους ψύξης, με τη δυνατότητα διασύνδεσης σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων, μπορούμε να θέσουμε τα δικά μας ALARMS για τις συνθήκες αποθήκευσης και το λογισμικό να μας ενημερώνει με SMS σε περιπτώση ενεργοποίησης.

=> Δυνατότητα χρήσης Barcodes, οποιουδήποτε Format. Έτσι, είτε πρόκειται για EAN 13 (επί του προϊόντος) είτε για EAN 128 (επί της παλέτας), ο ενσωματομένος Server εκτυπώσεων προσφέρει γρήγορες και εύκολες εκτυπώσεις, τηρώντας παράλληλα αρχείο παλετών ανά πελάτη. Επίσης υποστήριξη του νέου κώδικα συμβολισμού γραμμωτού κώδικα 2 διαστάσεων κι ελεύθερης διακίνησης, το QR

=> Πλήρης υποστήριξη του Module SmartPACK, για διαχείριση των υλικών συσκευασίας, από την ιχνηλασιμότητά του, τις χρεώσεις του στους παραγωγούς, τις επιστροφές καθώς και αυτόματους υπολογισμούς όπως μεσόβαρα ανά υλικό κλπ.

=> Απόλυτη συμβατότητα με την Αγορανομική Διάταξη ΔΙΕΠΠΥ Α2/718 (πρώτη ΑΔ 07/09 και ΑΔ 03/11), καταργώντας το δύσχρηστο χειρόγραφο βιβλίο ιχνηλασιμότητας.

=> Δυνατότητα σύνδεσης με όλα τα λογιστικά προγράμματα για εκτύπωση Δελτίων Αποστολής ή/και Τιμολογίων Αγοράς πώλησης (γέφυρες).

=> Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων (Customized Exports), με ειδικό Query Generator καθώς και δυνατότητα αποστολής τους σε Email, σε FTP (για δικό σας WEB Site)  σε μορφές PDF, XPS, HTML, XLS, TXT κλπ.

=> Πλήρης διασύνδεση των καλλιεργητικών δεδομένων του Agro Advanced – Core Module (αγροτεμάχιο, φυτοπροστασία, θρέψη κλπ) με το Lot Number του τελικού προϊόντος, προσφέροντας παράλληλα ALARMS για την πιθανότητα μη επιτρεπόμενης συγκομιδής.

=> Αυτόματη χρήση του Module TraceIT, με Upload στον FTP Server της αρεσκείας σας όλα τα στοιχεία των παρτίδων, με υποστήριξη Google Maps

=> Απεριόριστες δυνατότητες εσωτερικές κι εξωτερικής διασύνδεσης της Βάσης Δεδομένων του Module Factory ακόμα και σε Cloud βάσεις δεδομένων (πχ SQL Azure κλπ)

=> Σύστημα διαχειρισης πολυμέσων, με δυνατότητα χρήσης Scanner για σάρωση εγγράφων (όπως πχ δελτία αποστολής κλπ), Internal OCR Character Recognition καθώς και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση με διασύνδεση του αποθηκευμένου πλέον πολυμέσου με την εκάστοτε παρτίδα πρώτης ύλης ή Batch Number παραγωγής.

 
Factory for Olive Oil

Factory for Olive Oil Module – Agro Advanced To Factory for Olive Oil Module, αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced.

To Factory for Olive Oil Module, αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. Αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, όπως μεταποίηση / τυποποίηση καθώς και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που συσκευάζουν μόνοι τους και αποστέλλουν προϊόντα σε Ελληνικά Super Markets καθώς και του εξωτερικού.

 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα, που εξυπηρετεί απόλυτα τις μοντέρνες απαιτήσεις τόσο για ευελιξία και ταχύτητα, όσο και για ασφαλή διαχείριση των δεδομένων. Έτσι το νέο Module μπορεί να χρησιμοποιεί κατ’ απαίτηση Oracle ή SQL Server βάσεις δεδομένων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει 256 bit κρυπτογράφηση, μέσα από την υποστήριξη 2048 Bit SSL πιστοποιητικών. Έτσι το σύστημα καθίσταται απόλυτα συμβατό με το πρότυπο ISO 27001:2013, περί του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Παράλληλα εξυπηρετεί πλήρως τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με το ISO 22005.

 

Γενικά η απαίτηση ενός τέτοιου συστήματος, αν πραγματικά θέλουμε να είναι ολοκληρωμένο, εκτός από τα κλασσικά ζητήματα ιχνηλασιμότητας και τις ευκολίες που θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες, είναι επιβεβλημένο να υποστηρίζει τους αυτοματισμούς PLC των σύγχρονων πλέον μονάδων παραγωγής, όπως ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελαιολάδου κλπ.

 

Με την υποστήριξη PLC (com ports / USB-Virtual Com Ports), έχουμε τις εξής δυνατότητες:

 • Open/Close ηλεκτροβαλβίδων / αντλίας ροής μαλακτήρων
 • Open/Close ηλεκτροβαλβίδων ζεστού νερού
 • Open/Close ηλεκτροβαλβίδων / αντλίας μεταφοράς ελαιόπαστας στους ελαιοδιαχωριστήρες
 • Open/Close ηλεκτροβαλβίδων / αντλίας μεταφοράς ελαιολάδου στις δεξαμενές
 • Data Logging ζυγών – μεταφορά δεδομένων ζύγισης στο λογισμικό από όλα τα ζυγιστικά που υποστηρίζουν πρωτόκολα σύνδεσης RS232.

 

Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η απόλυτη ιχνηλασιμότητα, ξεκινώντας από τα δεδομένα αγροτεμαχίου (καλλιεργητικές εργασίες – εφαρμογές φυτοπροστασίας – θρέψης και συγκομιδές κλπ), τα οποία συνδέονται με κάθε παρτίδα παραλαβής ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο, τα δεδομένα της έκθλιψης και τελικά οι δεξαμενισμοί, τα δεδομένα της τυποποίησης κλπ. Έτσι για κάθε λίτρο τελικού προϊόντος γνωρίζουμε ακριβώς από ποια αγροτεμάχια έχει προκύψει, τις καλλιεργητικές εργασίες σε αυτά αλλά και όλα τα δεδομένα ελαιοποίησης και τυποποίησης.

 

Επίσης είναι εύκολη πλέον η αναγωγή κάθε παραγόμενου κιλού ελαιολάδου, στο ενεργειακό του αποτύπωμα. Και αυτό γιατί με το υποσύστημα Carbon Life Cycle Assesment του Agro Advanced, μπορούμε να παρακολουθούμε απόλυτα τον ενεργειακό κύκλο ζωής του προϊόντος και να πραγματοιούμε τις αυτόματες αναγωγές σε αέριους ρύπους …

Με το έξυπνο σύστημα SmartPack, δε μας ενδιαφέρει η μονάδα μέτρησης του προϊόντος. Οι αναγωγές σε βάρος λαδιού – λίτρο λαδιού γίνονται αυτόματα κι έτσι έχουμε τη δυνατότητα για ποσοτική τήρηση του Audit Trail των δεξαμενών μας, ανεξάρτητα της μονάδας μέτρησης που θα χρησιμοποιήσουμε κατά την πλήρωση (γέμισμα) ή την εκ-πλήρωση (άδειασμα).

 

Τα οριστικά Specifications του νέου Module, είναι τα εξής:

1. Παραλαβή Πρώτων Υλών – Ελαιοκάρπου και προώθησή του σε κατεργασία – έκθλιψη, με υποστήριξη τμηματικής ή ολικής έκθλιψης με ταυτόχρονη αυτόματη τήρηση αποθηκών ακατέργαστου ελαιοκάρπου, ανά παρτίδα παραλαβής.

2. Έκθλιψη – Ελαιοποίηση (απευθείας έκθλιψης ή τμηματική έκθλιψης) με τις εξής υποκατηγορίες ανά παρτίδα (Batch Number) έκθλιψης:

 • δεξαμενισμός δικαιώματος ελαιοτριβείου, ακόμα και σε ξεχωριστές-τμηματικές δεξαμενές με μερική – τμηματική αποθήκευση δικαιώματος ανά δεξαμενή.
 • δεξαμενισμός ελαιολάδου παραγωγού προς φύλαξη, ακόμα και σε διαφορετικές δεξαμενές με μερική – τμηματική αποθήκευση ελαιολάδου φύλαξης ανά δεξαμενή.
 • παράδοση μέρους του λαδιού στον παραγωγό ενώ τα 2α και 2β ισχύουν. Δηλαδή μερική παράδοση, δεξαμενισμός δικαιώματος και δεξαμενισμός μέρους του παραγωγού για φύλαξη.

 

3. Παραλαβή Πρώτων Υλών – Xύδην λαδιού και απευθείας δεξαμενισμός (αν η προμήθεια αφορά λάδι και όχι καρπό) και μάλιστα με τμηματικό δεξαμενισμό σε διαφορετικές δεξαμενές.

 

4. Παραλαβή Πρώτων Υλών – Τυποποιημένου/Φασόν Ελαιολάδου και απευθείας τοποθέτησή του στα αποθέματα των κατεργασμένων.

 

5. Παραλαβή Υλικών Συσκευασίας (πχ αγορά) και τοποθέτηση στην αποθήκη υλικών καθώς και παραλαβή υλικών πελάτη για χρήση σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυποποίησης ελαιολάδου.

 

6. Τυποποίηση ελαιολάδου: Εκροή για τυποποίηση από μία ή πολλές δεξαμενές (για μείγματα – Blends) με ταυτόχρονη εκροή υλικών από την αποθήκη για τυποποίηση. Στο Lot το τελικού τυποποιημένου προϊόντος κρατείται σε ειδικό πεδίο το ποσοστό συμμετοχής στην παρτίδα της κάθε δεξαμενής. Αποθήκη ετοίμου προϊόντος σε λίτρα/κιλά/μικτά κιλά μαζί με υλικά. Ταυτόχρονη αυτόματη χρέωση των αποθηκών υλικών συσκευασίας, ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο του υλικού που έχουμε δηλώσει στη φάση της τυποποίησης.

 

7. Υποστήριξη αυτόματων καταγραφών από τα PLC του πίνακα ελέγχου του ελαιοτριβείου / τυποποιητηρίου, μέσω στην Com Port όπως:

8. Ιχνηλασιμότητα των παραλαβών σε επίπεδο αγροτεμαχίου και με σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις με τις εφαρμογές φυτοπροστασίας και λοιπού ιστορικού αγροτεμαχίου, ελέγχοντας παράλληλα αν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί συγκομιδή.

9. Εκροή χύδην πώλησης από δεξαμενή.

10. Εκροή τυποποιημένου προϊόντος για πώληση.

11. Χρέωση υλικών μεταφοράς (πχ τελάρα ή σακιά στους παραγωγούς) και αυτόματη πίστωσή τους κατά την παραλαβή (εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί βάση υλικών).

12. Χρέωση υλικών από την αποθήκη κατά την τυποποίηση (αυτόματη διαδικασία που γίνεται από τη σύνθεση προϊόντος στην φόρμα τυποποίησης).

13. Reports όπως Γενεολογικό Δέντρο για μια παρτίδα (από πού προήλθε) καθώς και καρτέλες ανά παραγωγό (ελαιοκάρπου – παραγόμενου ελαιολάδου – δικαιώματος – ελαιολάδου που παρέλαβε – ελαιολάδου προς φύλλαξη).

14. Reports κινήσεων δεξαμενών, με υποπεριπτώσεις να προβάλλονται ανά δεξαμενή, ανά προμηθευτή, ανά πελάτη, ανά παραγωγό-αγρότη για τη φύλαξη.

15. Reports κινήσεων υλικών συσκευασίας/μεταφοράς με υποπεριπτώσεις να προβάλλονται ανά υλικό, ανά προμηθευτή, ανά παραγωγό ο οποίος τα χρεώθηκε

16. Audit Trail των δεξαμενών, δηλαδή σύστημα που να ελέγχει τα εξής:

 • Κατά τον δεξαμενισμό μιας παρτίδας, ώστε να τηρηθούν οι μέγιστες ποσότητες χωρητικότητας της κάθε δεξαμενής
 • Κατά τον εκ-δεξαμενισμό μιας ποσότητας (πχ τυποποίηση), να σε ενημερώνει αν πχ αφαιρείς μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που έχει μια δεξαμενή ή αν αφαιρείς ποσότητα που ναι μεν υπάρχει εντός αυτής, αλλά ανήκει σε παραγωγούς ως φυλασσόμενο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπει την τυποποίηση της παρτίδας αλλά προβάλει πιστωτική απαίτηση για το συγκεκριμένο πελάτη – εντολέα φύλαξης
 • Warnings / Προειδοποιήσεις όταν κατά τον δεξαμενισμό προϊόντος (από έκθλιψη ή παραλαβής χύδην), έχει πραγματοποιηθεί μερικός δεξαμενισμός χωρίς αυτός να έχει ολοκληρωθεί στο 100 % της παραχθείσας ή παραληφθείσας ποσότητας.

17. Υποστήριξη καθαρισμών δεξαμενών από εναπομείνουσες ποσότητες και αυτόματος υπολογισμός φύρας για τις θεωρημένες αποθήκες των εταιρειών με “βιβλία” 3ης κατηγορίας.

18. Custom Lot Numbers. Σχηματισμός Lot Numbers / Batch Numbers τόσο για την παραλαβή ετοίμου όσο και για την τυποποίηση, με οποιονδήποτε συνδυασμό πεδίου επιθυμεί η επιχείρηση (πχ αύξον αριθμός – ημερομηνία με έξι ψηφία – κλπ). Δεν χρειάζεται να παρέμβουμε εμείς τεχνικά αλλά και να επιβάλουμε δικό μας σύστημα κωδικοποίησης παρτιδών διαταράσσοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

19. Υποστήριξη όσων εταιρειών θέλει/διαθέτει ο πελάτης, παράλληλα. Πχ μια εταιρεία να λειτουργεί ως ελαιοτριβείο ενώ άλλη ως τυποποιητήριο

20. Προετοιμασία των Εντύπων Α και Β

21. Υποστήριξη σάρωσης/σκαναρίσματος εγγράφων / παραστατικών και σύνδεσή τους με τις παρτίδες παραλαβής ή παραγωγής.

22. Υποστήριξη δειγματισμού προς ανάλυση πριν τον δεξαμενισμό με αυτόματη κωδικοποίηση δειγμάτων και δυνατότητες αναζήτησης.

23. Χρήση του Φ.Ε.Β (Φαινόμενου Ειδικού Βάρους). Οι μικτές εταιρείες (ελαιοτριβεία με ταυτόχρονη παραγωγή τυποποιημένου ελαιολάδου), παραλαμβάνουν καρπό ή έτοιμο προϊόν (λάδι) σε κιλά, εκθλίβουν και παράγουν λάδι σε κιλά, δεξαμενίζουν σε κιλά αλλά κατά την τυποποίηση εκ-δεξαμενίζουν για τυποποίηση σε λίτρα. Επομένως με τη χρήση του Φ.Ε.Β (που εξειδικεύεται ανά ποικιλία) πραγματοποιείται μια φορά μέτρηση και οι μετατροπές γίνονται αυτόματα. Έτσι κατά την τυποποίηση αφαιρείς από τις δεξαμενές σε λίτρα και το λογισμικό αυτόματα χρεώνει σε δεξαμενές σε κιλά. Φυσικά μπορεί να γίνει και το ανάποδο.

24. Υποστήριξη απευθείας εκτυπώσεων σε εκτυπωτικό συγκρότημα με υποστήριξη όλων των 2d και 1d γραμμωτού κώδικα (EAN, Q-R Codes κλπ), ακόμα και των σύγχρονων συστημάτων RFIDs.

25. Υποστήριξη ενεργειών Smart-Pack. Η κίνηση ετοίμων προϊόντων μπορεί να παρακολουθείται πχ μόνο με την καταχώρηση του αριθμού των φιαλών που πρόκειται να διατεθούν σε κάποιο πελάτη. Έτσι το σύστημα αυτόματα χρεώνει/πιστώνει τις αντίστοιχες ποσότητες από τις αποθήκες, μετατρέποντας τις φιάλες σε λίτρα, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για άσκοπες κινήσεις.

26. Υποστήριξη Ιχνηλασιμότητας TraceIT για τα τελικά προϊόντα, με διαδυκτιακή απεικόνιση στην ιστοσελίδα του πελάτη των γαιδετικών πληροφοριών (Google Maps) των αγροτεμαχίων προέλευσης της χύδην ή τυποποιημένης παρτίδας.

27. Δυνατότητα Σύνδεσης της Βάσης δεδομένων του Συστήματος με οποιοδήποτε λογισμικό ERP/Τιμολόγησης, μέσα από τη χρήση ειδικής γέφυρας που είναι ήδη διαθέσιμη. Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ειδικό-δικό σας Software τιμολόγησης, σας παρέχουμε το Pattern συνδεσιμότητας των δύο λογισμικών.
SmartPack

Smart_Pack_textSmartPack Module – Agro Advanced:

To Smart Pack αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced και αφορά τη βελτιστοποίηση των Modules Factory και Factory for Olive Oil. Πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης των κινήσεων των υλικών συσκευασίας. Συγκεκρμμένα προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

 1. Παρακολούθηση κίνησης αποθήκης υλικών, με εισερχόμενα κι εξερχόμενα. Το έξυπνο σύστημα SmartPack, αυτόματα αφαιρεί υλικά συσκευασίας από την αποθήκη τόσο κατά τη σύνθεση των προϊόντων όσο και κατά την ανασυσκευασία τους.
 2.  

 3. Παρακολούθηση χρεώσεων υλικών συσκευασίας ή υλικών μεταφοράς (πχ κλουβοπαλέτες). Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης επιστρεφόμενων υλικών μεταφοράς όπως τελάρα IFCO κλπ.
 4.  

 5. Δυνατότητα σύνθεσης τελικών προϊόντων, κάνοντας χρήση πολλών και διαφορετικών Lot Numbers πρώτης ύλης υλικών συσκευασίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο υλικού συσκευασίας αλλά και υλικού μεταφοράς κατά την παραλαβή, όπως απαιτούν τα συστήματα IFS Food, BRC Food το ISO 22005.
 6.  

 7. Αυτόματη επιστροφή των χρεωμένων στους παραγωγούς/προμηθευτές υλικών συσκευασίας κατά την παραλαβή της πρώτης ύλης – αγροτικών προϊόντων.
 8.  

 9. Σε όλες τις φάσεις, μετά την καταχώρηση των υλικών, αυτόματα υπολογίζεται το Καθαρό βάρος από το Μικτό Βάρος (αφαιρετική μέθοδος) καθώς και το ανάποδο. Μπορεί δηλαδή να υπολογιστεί το Μικτό από το Καθαρό (προσθετική μέθοδος – για περιπτώσεις ζυγιστικών μηχανών πχ Stretch film, Flow Package κλπ).
 10.  

 11. Αυτόματος υπολογισμός της σχέσης Μικτού και Καθαρού βάρους / αριθμό και βάρος υλικών / σύνθεση υλικών. Με τη μέθοδο αυτή δεν χρειάζεται κατά την πώληση να ζυγίσετε. Απλά διαθέστε τα προϊόντα της εκάστοτε παρτίδας και Batch Number παραγωγής, δίδοντας τον αριθμό των υλικών συσκευασίας. Από τον αριθμό αυτό, το SmartPack θα υπολογίζει αυτόματα τις ποσότητες Μικτου και Καθαρού προϊόντος που διαθέσατε.
 12.  

 13. Κατά τις επιστροφές παρτίδας, το SmartPack μπορεί κατ’ εντολή σας να καταστρέψει ή να επανασυσκευάσει το προϊόν, κάνοντας χρήση νέων υλικών συσκευασίας ή ακόμα και των παλαιών που επιστράφησαν. Το Module SmartPack είναι Standard στις εκδόσεις που περιλαμβάνουν το Factory και Factory for Olive Oil.
 14.  
PestUpdater

PestUpdater Module – Agro Advanced To PestUpdater αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. Πρόκειται για ένα σύστημα αυτόματης ανανέωσης της βάσης δεδομένων του λογισμικού, με όλες τις τροποποιήσεις / αποσύρσεις και νέες εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συγκεκριμμένα, κατά την έναρξη χρήσης του λογισμικού ή κατά την είσοδο στην φόρμα καταγραφής φυτοπροστασίας, πραγματοποείται αυτόματη αναζήτηση όλων των τροποποιήσεων και νέων εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από τον Web Server της FoodCare AgroData. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στους φακέλους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τότε αυτόματα προβαίνει σε Download των αλλαγών, κατά παρόμοιο τρόπο που πραγματοποιούν τα λογισμικά Antivirus, όταν ανανεώνουν το περιεχόμενό τους. Με τον Module Pest Updater, το λογισμικό είναι σε θέση να περιορίζει σωστά τη λίστα των εγκεκριμμένων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ανά καλλιέργειας εφαρμογής, αποφεύγοντας έτσι λάθη στις καταχωρήσεις.

Φυσικά, ως οφείλουμε από τη νομοθεσία, θα πρέπει πάντα τόσο ο παραγωγός όσο και οι συνεργαζόμενοι Γεωπόνοι, να αναγνώσκουν την ετικέτα του σκευάσματος αλλά και να επισκέπτονται το Web Site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων, πριν από τη χρήση.
Administrator PestUpdater

Administrator PestUpdater Module – Agro Advanced To Administrator PestUpdater αποτελεί μια σπουδαία λύση για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν δικό τους δίκτυο από επιβλέποντες Γεωπόνους και δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των αγροτικών συστημάτων όπως το GlobalGAP, το Agro2 κλπ.

Το Administrator PestUpdater εγκαθιστά λειτουργία Server στις εγκαταστάσεις των εταιρειών, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε αυτή να ενημερώνει κατ’ αποκλειστικότητα τα τερματικά Agro Advanced των συνεργατών επιβλεπόντων Γεωπόνων της, με όλες τις νέες εγκρίσεις και τροποποιήσεις των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Με λίγα λόγια, αντί τα τερματικά Agro Advanced των Επιβλεπόντων Γεωπόνων να χρησιμοποιούν τον κεντρικό Server PestUpdater της FoodCare AgroData, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού Server Pest Updater, με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο Κεντρικός. Το Administrator PestUpdater Server παρέχετε εντελώς δωρεάν στις επιχειρήσεις που υλοποιούν τα συστήματα GlobalGAP, Agro 2 κλπ σε συνεργασία με τη FoodCare AgroData.
Administrator ChekList Manager

Administrator CheckList Module – Agro Advanced To Administrator CheckList Module αποτελεί μια σπουδαία λύση για τις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση των αγροτικών συστημάτων όπως το GlobalGAP και Agro2.

To Administrator CheckList Module, δίδει τη δυνατότητα στις Εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει τερματικά λογισμικά Agro Advanced, να ενημερώνουν τα τερματικά τους με τις νέες εκδόσεις των Check Lists, είτε πρόκειται για GlobalGAP IFA είτε για Agro2. Εναλλακτικά η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται από τον Web Server της FoodCare. Το Administrator CheckList Module εγκαθιστά έναν μικρό Server σε οποιονδήποτε υπολογιστή της Εταιρείας, όπου καταχωρούνται τα τρέχοντα και σε ισχύ CheckLists των προτύπων ποιότητας της πρωτογενούς παραγωγής.

Στη συνέχεια, με το πάτημα ενός πλήκτρου, προσφέρεται η δυνατότητα ανανέωσης των τερματικών Agro Advanced, όπως ακριβώς γίνεται αυτόματη ενημέρωση πχ ενός λογισμικού Antivirus. Επίσης με το Administrator CheckList Module, διενεργούνται ευκολότερα οι εσωτερικές επιθεωρήσεις των συστημάτων αυτών, όπου μέσα από το Report Generator, μπορούν να “γεμίζουν” με δεδομένα μέσα από Data Mining των Modules Core, Factory και Factory for Olive Oil. Έτσι πεδία με δεδομένα τοποθετούνται στην κάθε απάντηση των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στα Check Lists, προσφέροντας έτσι αμεσότητα κι ευκολία στα Reports σας.
RiskFree Network

RiskFree Network Module – Agro Advanced To RiskFree Network αποτελεί ένα μοναδικό μαθηματικό αλγόριθμο που στηρίζεται στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από ένα Πανελλήνιο Δίκτυο παρακολούθησης της διάσπασης των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Χρησιμοποιείται ως Module στο λογισμικό Agro Advanced.

RiskFree_Network_LogoΠως δουλεύει ? Το RiskFree Network παρακολουθεί το ιστορικό των αναλύσεων υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όλων των χρηστών του λογισμικού Agro Advanced που έχουν εγκαταστήσει το Module αυτό. Συγκεκριμμένα, όταν καταχωρούμε μια εφαρμογή φυτοπροστασίας στο λογισμικό Agro Advanced, αυτόματα καταγράφονται οι παράμετροι της εφαρμογής όπως: – ημερομηνία εφαρμογής – αγροτεμάχιο εφαρμογής – καλλιεργούμενο είδος και ποικιλία – ακριβής μεθοδολογία εφαρμογής – ακριβής μεθοδολογία δειγματοληψίας – όγκος ψεκαστικού διαλύματος – δόση σκευάσματος / HL καθώς και Technical Δόση δραστικής / στρέμμα – μέση ένταση ηλιακού φωτός (watt /m2) – μέση θερμοκρασία – PH εδάφους και τύπους εδάφους (για τις εφαρμογές από έδαφος) – Technical δόση δραστικής / στρέμμα.

Στη συνέχεια, όταν θα πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση υπολειμμάτων, για το παραπάνω προφιλ εφαρμογής θα υπάρξει αποτέλεσμα της ανάλυσης γι’ αυτή τη δραστική που αναλύουμε. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στο σύστημα, ενώ αυτόματα προστίθενται και οι ημέρες από την εφαρμογή μέχρι και τη δειγματοληψία καθώς και για το μεσοδιάστημα αυτό, η μέση ένταση ηλιακού φωτός και η μέση θερμοκρασία. Όλα αυτά τα αποτελέσματα καθώς και το πλήρες προφίλ της εφαρμογής αποστέλλεται αυτόματα στον RiskFree Server όπου και φυλάσσετε για στατιστική επεξεργασία.

Τι προσφέρει το RiskFree Network ? Δίδει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους (εξαγωγείς – εμπόρους – οργανώσεις παραγωγών κλπ) να γνωρίζουν από ποιό παραγωγό και ποιό αγροτεμάχιο πρέπει να διεξαχθεί ανάλυση υπολειμμάτων, πριν γίνει η συγκομιδή και βάση του ρυθμού διάσπασης των δραστικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφήρμοσε ο παραγωγός, για το συγκεκριμμένο προφίλ εφαρμογής (περιλαμβανομένων και των καιρικών συνθηκών).

Επομένως προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ότι η τυχαιοποιημένη δειγματοληψία, όπου κυριολεκτικά και μόνο κατά τύχη μπορεί να “πέσεις” πάνω στο πρόβλημα. Ας ακολουθήσουμε το εξής σενάριο, ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα τι προσφέρει το RiskFree Network: Έστω πως ένας εξαγωγέας ενός δύσκολου προϊόντος, με επαναλαμβανόμενες συγκομιδές (πχ κολοκυθάκι ή αγγούρι ή φράουλα κλπ), θέλει από μια ομάδα προμηθευτών του, που περιλαμβάνει πχ 90 παραγωγούς με 3 αγροτεμάχια έκαστος, να στείλει ΣΗΜΕΡΑ προϊόν στο εξωτερικό.

Ποιον παραγωγό θα επιλέξει για δειγματοληψία προς ανάλυση υπολειμμάτων, πόσα δείγματα και από ποιά αγροτεμάχια ώστε να περιορίσει τους κινδύνους, διατηρώντας ταυτόχρονα το κόστος σε λογικά πλαίσια ? Στην περίπτωση αυτή, με ένα απλό Click το λογισμικό Agro Advanced, μέσω του Module RiskFree Network, θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στον RiskFree Server και για κάθε παραγωγό και κάθε αγροτεμάχιο και κάθε εφαρμογή / αγροτεμάχιο καθώς και για το εκάστοτε προφιλ εφαρμογής, θα αναζητήσει στατιστικά δεδομένα από το σύστημα.

Αν το σύστημα ανιχνεύσει πως μια δραστική πλησιάζει στο παρελθόν το επικύνδυνο σημείο που έχουμε ως προδιαγραφή από τα S/M του εξωτερικού (πχ το 30 % του MRL ή το 80 % του MRL – το θέτουμε εμείς ως κριτήριο στο σύστημα), τότε ζητά επιβεβαιωτική ανάλυση για τη συγκεκριμμένη δραστική, στο συγκεκριμμένο αγροτεμάχιο.

Ο εξαγωγέας θα λάβει αυτόματα στο Email του ή απευθείας στο λογισμικό τη λίστα με τα δείγματα που θα πρέπει να λάβει. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιστρέφονται στο σύστημα, καθιστώντας το την επόμενη φορά “πιο σοφό” για το συγκεκριμμένο προφίλ εφαρμογής!!! Επομένως το RiskFree Network είναι ένα αυτοβελτιούμενο σύστημα ανάλυσης ρίσκων.

Τι άλλο μπορεί να προσφέρει ? Εκτός από την ανάλυση επικινδυνότητας, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ανά προφίλ εφαρμογής και καιρικών συνθηκών, καμπύλες διάσπασης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, με ή χωρίς στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (περιθώρια σφάλματος κλπ). Επίσης οι αναλύσεις υπολειμμάτων που πραγματοποιούνται ετησίως, δεν είναι πλέον χρήσιμες μόνο για μια χρήση, αλλά για να αυτό-βελτιωθεί το σύστημα. Ακόμα, οι αναλύσεις που έχουν γίνει από άλλες Ομάδες / εταιρείες, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, έχουν βοηθήσει τον RiskFree Server να έχει πολλά δεδομένα ώστε να διαχειριστεί το αίτημά σας. Το RiskFree είναι απολύτως σύμφωνο με το GlobalGAP και AGRO 2. Μόλιστα, στα Ομαδικά συστήματα GlobalGAP καθώς και στο AGRO 2, είναι επιβεβλημμένη η ανάλυση ρίσκων.

Το AGRO, εκτός της ανάλυσης ρίσκων, αναφέρει πως πρέπει η ανάλυση υπολειμμάτων του παραγωγού να συσχετίζεται με τα δεδομένα των εφαρμογών φυτοπροστασίας. Δηλαδή ότι κάνει το RiskFree. Κατά το πρότυπο GlobalGAP “για να θεωρείται η συμμετοχή ενός παραγωγού σε σύστημα παρακολούθησης υπολειμμάτων ως αξιόπιστη, θα πρέπει το σύστημα αυτό να στηρίζεται σε ανάλυση ρίσκων, το οποίο θα αποδεικνύει πως όλοι οι παραγωγοί έχουν την ίδια πιθανότητα ελέγχου, θα πρέπει να εφαρμόζεται ανά καλλιέργεια και να ιχνηλατείτε ακόμα και σε επίπεδο περιοχής παραγωγής (αγροτεμάχιο)”.

Επιπρόσθετα, το RiskFree Network, στην έκδοση 2, δίνει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με την χώρα εξαγωγής, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματά του στα αυστηρότερα MRLs. Έτσι οι εξαγωγές σε χώρες με αυστηρότερη νομοθεσία, όπως η Ρωσία, γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια To RiskFree λαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα υπό μορφή XML, από 120 μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για κρατικούς ή ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που ανταλλάσουν πληροφορίες με τα Web Sites πρόβλεψης καιρικών φαινομένων. Φυσικά και δεν είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη όλων των περιοχών καθώς και των μικροκλιμάτων κάθε περιοχής.

Για τον λόγο αυτό το σύστημα δίδει τη δυνατότητα σύνδεσης του λογισμικού Agro Advanced με μετεωρολογικούς σταθμούς (πχ Ad-con), αξιοποιώντας έτσι τα τοπικά κλιματικά δεδομένα ακόμα καλύτερα, βελτιώνοντας τα αποτελέσματά του. To RiskFree αποτελεί μοναδική Ελληνική καινοτομία και δημιουργήθηκε από μια Ομάδα ανθρώπων (Γεωπόνων – εξαγωγέων), που είχαν το ίδιο πρόβλημα με εσάς. Το να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και τη φήμη της εταιρείας τους, μέσα από τα προϊόντα τα οποία εξήγαγαν.

 

 
TraceIT

TraceITTraceIT Module – Agro Advanced To TraceIT αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 3 επίπεδα. Σε επίπεδο παραγωγού (Ultimate έκδοση του λογισμικού), σε επίπεδο επιχείρησης (Ultimate έκδοση σε συνεργασία με το Module Factory Το TraceIT For Growers, προσφέρει απεικόνηση του κάθε αγροτεμαχίου σε χάρτη Google Maps, καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των παραγωγών.

Το TraceIT for Growers αναρτά αυτόματα τα στοιχεία των παραγωγών και των αγροτεμαχίων τους σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα θέλετε. Στην συνέχεια, αν γνωρίζεται τον κωδικό του παραγωγού, έχετε πρόσβαση στα ατομικά του στοιχεία ή στα στοιχεία της Ομάδας Παραγωγών που πιστοποιήθηκε (αν πρόκειται για Option 1), με πλήρη δορυφορική απεικόνηση των θέσεων παραγωγής (αγροτεμαχίων).

Η εισαγωγή των γαιοδετικών στοιχείων γίνεται από ενσωματωμένη δυνατότητα του λογισμικού (ενσωματωμένα APIs version 3 της Google Maps), εντός του λογισμικό, χωρίς να απαιτείται έτσι να γνωρίζετε από πριν τις συντατεγμένες που πρέπει να καταχωρήσετε. Το TraceIT σας δίδει επίσης τη δυνατότητα να μετρήσετε την έκταση του κάθε αγροτεμαχίου, με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Το TraceIT for Corporates, προσφέρει όλα τα παραπάνω του TraceIT forGrowers αλλά με τη δυνατότητα συσχετισμού των γαιοδετικών δεδομένων με τα Batch Numbers και Lot Numbers, δηλαδή απεικόνηση των αγροτεμαχίων που προήλθαν οι παρτίδες, σε χάρτη Google Maps, με πλήρη στοιχεία φύτευσης / ποικιλίας κλπ. Παράλληλα προσφέρει στους πελάτες των επιχειρήσεων τη δυνατότητα On-Line πρόσβασης, είτε από το site της FoodCare είτε από το δικό σας Web Site, να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα φυτοπροστασίας και θρέψης (διαβαθμισμένη πρόσβασης των πελατών σας με UserName και Password).

 
SMS Server

SMS Server Module – Agro Advanced

To SMS Server αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced.

Πρόκειται για ένα αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ του λογισμικού Agro Advanced καθώς και του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού στην αγροτική παραγωγή.

Τι χρειάζεται το SMS Server για να λειτουργήσει; Απλά ένα κινητό συνδεδεμένο με οποιονδήποτε τρόπο με τον υπολογιστή σας (είτε IRDA, είτε Bluetooth, είτε RSS32 ή USB ενσύρματη σύνδεση). Από εκεί και πέρα γίνεται αυτόματη αναγνώριση του κινητού σας, το οποίο προστίθετε στη λίστα των χρησιμοποιούμενων συσκευών του SMS Server του λογισμικού Agro Advanced.

Συγκεκριμμένα προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

=> Αυτόματη ενημέρωση του παραγωγού για την επιτρεπόμενη ημερομηνία συγκομιδής του προϊόντος του, σύμφωνα με το πρόγραμμα  φυτοπροστασίας που έχει εφαρμόσει. Ο παραγωγός απλά στέλνει ένα απλό SMS με τον κωδικό του αγροτεμαχίου που τον ενδιαφέρει να μάθει πληροφορίες για την επιτρεπόμενη συγκομιδή. Η αποστολή αυτού του SMS γίνεται στον αριθμό του κινητού έχετε εγκαταστήσει στο SMS Server. Στη συνέχεια το λογισμικό αναγνωρίζει (από το κινητό) αυτόματα ποιός είναι ο παραγωγός, διαβάζει το κείμενο του SMS και τέλος απαντά την επιτρεπόμενη ημερομηνία.

=> Χρήση Custom Set εντολών που μπορούμε να στείλουμε με SMS στο λογισμικό, ώστε να εκτελέσει διάφορες εργασίες. Αφορά πολύ εξελιγμένους χρήστες που επιθυμούν να λάβουν ενημέρωση στο κινητό τους πχ για τις ημερήσιες πωλήσεις κλπ, καθώς και για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κάποιων παραμέτρων.

=> Το SMS Server μπορεί να λειτουργήσει σαν σύστημα Early Warning για καιρικά φαινόμενα. Απλά συνδέστε με RSS 232 ή με USB το DataLogger από οποιοδήποτε μετεωρολογικό σταθμό έχετε στη διάθεσή σας. Στη συνέχεια μπορείτε για κάθε πελάτη σας (πχ παραγωγό αγροτικών προϊόντων), να εγκαταστήσετε ξεχωριστές αυτόματες ενημερώσεις που επιθυμεί να λαμβάνει όταν εκπληρώνονται κάποια καιρικά κριτήρια που επιθυμεί. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος παραγωγός να θέλεις ενημέρωση με SMS όταν η θερμοκρασία στην περιοχή πέσει στους 0 ή όταν ο αέρας φτάσει τα 20 km / h. Ο κάθε παραγωγός μπορεί να έχει δικό του, εντελώς διαφορετικό σύστημα ενημέρωσης για τις καιρικές συνθήκες που τον αφορούν, με εύκολο και απλό τρόπο.